stavros

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος

Ι.Μ. Θεσσαλονίκης – 5η εγκύκλιος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

άριθμ. πρωτ. : 196.-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ

 

 

Θέμα: «Περί λειτουργίας Σχολής Γονέων τής Ίεράς Μητ ροπόλεως Θεσσαλονίκης».

Προς τον Ιερό Κλήρο καί τον εύσεβή Λαό

τής καθ’ ήμάς Θεοσώστου Ίεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μέ τήν παρούσα, εύρίσκομαι στήν ευχάριστη θέση νά σάς πληροφορήσω σχετικά μέ τήν έναρξη λειτουργίας Σχολής Γονέων στά πλαίσια τής μέριμνας τής Ίεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης γιά τά παιδιά, τούς Γονείς καί τήν Οικογένεια.

Γιά τήν Εκκλησία μας, ή άσκηση τής Γονεϊκότητος είναι λειτούργημα άγάπης, άσκηση διάκρισης, ταπείνωσης καί άποδοχής. Ταυτόχρονα ή δυνατότητα τής Γονεϊκότητας είναι δώρο Θεού, πρόσκληση στή συνδημιουργία, πρόσκληση σέ ένα δρόμο Ζωής, γεύση Χαράς καί συμμετοχή σέ μια μυστική εύχαριστιακή Λειτουργία.

Ή έποχή καί τό κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο όποιο καλούμαστε νά φροντίσουμε τά παιδιά καί τούς έφήβους μας ή νά συνοδοιπορήσουμε μέ τά ενήλικα παιδιά μας, είναι σύνθετη καί μεταβατική. Μαζί μέ τις προκλήσεις άλλά καί τις δυνατότητες τής μετα-Μοντέρνας έποχής συνυπάρχουν καί παραδοσιακά στοιχεία. Οί κρίσεις (οικονομική, κοινωνική, προσφυγικό κτλ.) συμβαίνουν «ή μία πάνω στήν άλλη», γεμίζοντας πολλούς μέ αβεβαιότητα. Ή Βία καί ό Πόλεμος έχουν έπιστρέψει στήν καθημερινή ειδησεογραφία καί τό Άγχος κορυφώνεται.

Ταυτόχρονα, οί πληροφορίες τόσο γιά τούς ενήλικες όσο καί γιά τά παιδιά είναι Ατελείωτες. Η ψηφιακή τεχνολογία προβάλλεται ώς εκπαιδευτική αναγκαιότητα, ώς ψυχαγωγία, άλλα καί ώς «σύμβουλος» μικρών καί μεγάλων.

Χρειαζόμαστε σταθερές σχέσεις αγάπης, διαρκή επιμόρφωση καί δεσμούς μέσα στήν κοινότητα, ώστε νά βιώσουμε χαρούμενα τό ταξίδι τής Γονεϊκότητας.

Ή Σχολή Γονέων τής Ί. Μ. Θεσσαλονίκης άπευθύνεται σέ Γονείς, Μονογονείς, Θετούς ή Ανάδοχους Γονείς, Υποψηφίους Γονείς καί Υποψηφίους Αναδόχους, άκόμη καί σε δασκάλους καί καθηγητές. Ή Σχολή Γονέων τής Ί.Μ. Θεσσαλονίκης άνοίγει τήν άγκαλιά της καί σέ Έπαγγελματίες πού υπηρετούν τή φροντίδα παιδιών καί έφήβων, άσκώντας Γονεϊκότητα σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας (φροντιστές, έπιμελητές, βρεφονηπιοκόμους κτλ.)

Ή πολυσυλλεκτικότητα τών συμμετεχόντων θά εμπλουτίσει καί θά δυναμώσει τήν άληθινή έκπροσώπηση τής κοινωνικής πραγματικότητας στή μικρή κοινότητα πού θά στεγαστεί κατά τήν διάρκεια λειτουργίας τής Σχολής.

Με βάση τήν μέθοδο τήν έμπνευσμένη άπό τό Εύαγγέλιο τού Χριστού, πού βασίζεται στον Διάλογο καί τήν Αγάπη, ή Σχολή Γονέων τής Ί.Μ. Θεσσαλονίκης θά λειτουργήσει με Μορφή Σεμιναρίου, συνδυάζοντας Εισηγήσεις με Διάλογο καί συμμετοχή σέ Όμάδες Βιωματικών Ασκήσεων.

Ή έποπτεία τής Σχολής έχει άνατεθεΐ στο Γραφείο Νεότητος τής Ίεράς Μητροπόλεώς μας με ύπευθύνους τον πανοσιολ. Αρχιμ. π. Βαρνάβα Γιάγκου καί τούς Ψυχιάτρους κ. Αλέξιο Λάππα καί Ανδρονίκη Δράγου, Επιστημονικούς Συνεργάτες τού Γραφείου Νεότητος τής Ί.Μ. Θεσσαλονίκης καί γίνεται μέ έπιστημονική εύθύνη καί μέ ένα πολυσυλλεκτικό μοντέλο, ώστε νά προσφέρει μία διεπιστημονικά σύγχρονη καί ενήμερη έπιστημονική ματιά.

Ή θεματολογία περιλαμβάνει τρεις όμάδες θεμάτων:

  1. Επιστημονικά Βασική θεματολογία γιά τήν άσκηση Γονεϊκότητας στο σήμερα.
  2. Θέματα πού άφοροΰν στή σχέση τής Πίστης, τής Θεολογίας καί τής Γονεϊκότητας στο σήμερα.
  3. Ειδική θεματολογία, όπως διαμορφώνεται άπό τήν άμεση κοινωνική πραγματικότητα καί τις προκλήσεις μέσα άπό τήν άνάπτυξη ψυχοπαθολογίας σέ παιδιά καί έφήβους.

Προγραμματίζονται 2 κύκλοι συναντήσεων γιά κάθε έτος (Εαρινός καί Χειμερινός Κύκλος).

Οί συναντήσεις για τον Α’ Κύκλο (Άνοιξη 2024) πραγματοποιούνται ήμερα Σάββατο καί ώρες 6:30 – 8:00 μ.μ. καί τό σχετικό πρόγραμμα, θά τό λάβετε συνημμένως.

Χώρος πραγματοποίησης τών συναντήσεων Θά είναι ή Αίθουσα Εκδηλώσεων τής Ί.Μ. Θεσσαλονίκης (οδός Βογατσικοϋ 7).

Ή δυνατότητα συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ, απαιτεί ωστόσο ηλεκτρονική ΕΓΓΡΑΦΗ μέσω τής ειδικής ΦΟΡΜΑΣ, ή όποια θά γίνεται στήν ιστοσελίδα τής Ίεράς Μητροπόλεώς μας (www.imth.gr) καί παρακολούθηση τών συναντήσεων διά ζώσης. Λόγω τής σεμιναριακής μορφής τής Σχολής, ό άριθμός τών θέσεων είναι περιορισμένος σε σύγκριση με τό μέγεθος τών πραγματικών άναγκών. Γι’ αύτό, σάς καλούμε νά δηλώσετε τήν συμμετοχή σας ΑΜΕΣΑ, καθώς θά τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφών. Ή συμμετοχή, τουλάχιστον στο 80% τών συναντήσεων, εξασφαλίζει καί παραλαβή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα τής Σχολής.

Μετά τήν ήλεκτρονική σας έγγραφή, θά λάβετε ήλεκτρονικό μήνυμα, πού θά επιβεβαιώνει τήν συμμετοχή σας στον τρέχοντα Κύκλο Συναντήσεων.

Αγαπητοί μου!

Είμαι βέβαιος ότι, θά άγκαλιάσετε αύτή τήν νέα ποιμαντική δραστηριότητα τής εκκλησιαστικής μας κοινότητας, πού θέλει νά διακονήσει τις οίκογένειές μας, τούς Γονείς καί όσους άσκοΰν Γονεϊκότητα, νά σταθεί άρωγός στο σημαντικό έργο τής Γονεϊκότητας καί νά τό εμποτίσει με Χάρη Θεού.

 

Σημείωση: Ή παρούσα νά άναγνωσθεϊ στο έκκλησίασμα προ τής άπολύσεως τής Θείας Λειτουργίας τών Κυριακών, 11ης καί 18ης Φεβρουάριου 2024.

Κοινοποίηση:

  • Διευθύνσεις Α/βάθμιας καί Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.- Έσωτερική Διανομή:
  • Γραφείο Νεότητος.-
  • Γραμματεία:

ί. Αρχείο: Φ. Εγκύκλιοι Μητροπολίτου.-

 

Σχολή Γονέων Ιερός Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Εκδηλώσεων I. Μ. Θεσσαλονίκης (οδός Βογατσικού 7)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κύκλος Α: Άνοιξη 2024

Σάββατο 18.30 – 20.00

Ημερομηνία Συνάντησης Θεματολογία Συνάντησης Εισηγητές/ Συντονιστής
1η Συνάντηση Σάββατο

24 Φεβρουάριου 2024 18.30-20.00

Το Ταξίδι της Γονεϊκότητας, ένα Δώρο με Ευθύνη Αλέξης Λάππας & Ανδρονίκη

Δρόγου, Ψυχίατροι – Ψυχοθεραπευτές

Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

2η Συνάντηση Σάββατο

9 Μαρτίου 2024 18.30-20.00

Η Οικογένεια ως Μικρά Εκκλησία Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ.Φιλόθεος

Συντονιστής π. Βαρνάβας Γιάγκου, Ηγούμενος 1. Μονής Αγίας Θεοδώρας Διευθυντής του Γοαφείου Νεότητας της Ιερός Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

3η Συνάντηση Σάββατο

30 Μαρτίου 2024

18.30-20.00

1)  Γάμος και Έρωτας

2)  Η Οικογένεια ως Σύστημα

1)  Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

2)  Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, ΑΠΘ

Συντονιστής κ. Λάππας

4η Συνάντηση Σάββατο

6 Απριλίου 2024 18.30-20.00

Ο Άλλος ως Πρόσωπο μέσα στον Γάμο π. Νικόλαος Λουδοβίκος,

Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Επισκέπτης Καθηγητής του Ορθοδόξου Ινστιτούτου του ΘοιπόπεΙρθ

Συντονιστής κ. Λάππας

 

 

5η Συνάντηση Σάββατο

20 Απριλίου 2024

18.30-20.00

1)  Η Τέχνη της Συντροφικότητας

2)  Τραύμα και Συγχώρεση

1)  Αναστασία Ζαλοκώστα, Ψυχολόγος – Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

2)  Σίσσυ Μπαργιώτα,

Ψυχολόγος-Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Μεταπτυχιακή Σπουδάστρια Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

Συντονίστρια κα Δρόγου

6η Συνάντηση Σάββατο 18 Μαϊου 2024 18.30-20.00 Η Εφηβεία των παιδιών μας, μέσα σε μια Μεταμοντέρνα κουλτούρα π. Βασίλειος Θερμός,

Πρωτοπρεσβύτερος, Ψυχίατρος

Παιδιών και Εφήβων

Αναπληρωτής καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών

Συντονίστρια κα Δρόγου

7 η Συνάντηση Σάββατο

1 Ιουνίου 2024

18.30-20.00

Εθισμός στο Διαδίκτυο: Παιδιά, Γονείς και τα νέα δεδομένα Κωνσταντίνος Σιώμος,

Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο

Συντονιστής κ. Λάππας

8η Συνάντηση Σάββατο

15 Ιουνίου 2024

18.30-20.00

Βιωματικό Σεμινάριο Αλέξης Λάππας & Ανδρονίκη

Δράγου, Ψυχίατροι – Ψυχοθεραπευτές

Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Παρακολούθησης